Regulamin Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska

 

Regulamin Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze strony internetowej  oraz warunki sprzedaży dostępnych Usług.

 

§1 Definicje

 1. Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska – właściciel Strony:  Anna Radziszewska, ul. Pałucka 15b/10, 54- 153 Wrocław; adres e-mail:  annavradziszewska@gmail.com

 2. Serwis - strona internetowa - https://www.dobroplynie.pl pośrednicząca między Właścicielem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Usług.

 3. Usługi: wszystkie usługi: Energoterapia indywidualna i grupowa, medytacje, dostępne na stronie - https://www.dobroplynie.pl

 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

§2 Postanowienia ogólne

Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§3 Zasady korzystania z Serwisu

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość rezerwacji Usług. Płatność za Usługi odbywa się na podstawie: formularza zgłoszeniowego. Płatność może odbyć się przelewem na rachunek bankowy, poprzez platformę PayPal lub gotówką na miejscu. Rezerwacji można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby. Ceny wszystkich Usług znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 

§4 Zasady korzystania z zakupionych Usług

 1. Rezerwacja

Zgłoszenie uczestnictwa do wybranych Usług, należy zgłosić za pomocą odpowiedniego formularza, bezpośrednio telefonicznie lub mailowo.  W przypadku Energoterapii zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed ich rozpoczęciem, Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego uzgodnienia pod adresem: annavradziszewska@gmail.com

 

   2. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika – rezygnacja z Usług.

Rezygnację z wybranych Usług, należy zgłosić mailowo pod adresem: annavradziszewska@gmail.com . W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, przed rozpoczęciem Energoterapii, w terminie do 14 dni po dokonaniu opłaty, zadatek wpłacony przez Użytkownika, jest zwracany w całości. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji przez Użytkownika później niż na 14 dni po dokonaniu zakupu,  Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za Energoterapię indywidualną.

 

    3. Zmiana terminu

W przypadku odwołania Energoterapii, przez Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska, Anna Radziszewska zwróci wpłaconą kwotę w całości lub umówi usługę w innym wskazanym przez siebie terminie, wcześniej uzgodnionym z Użytkownikiem.

   4. Sytuacje nieprzewidziane

W przypadku wystąpienia przyczyn losowych, Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska ma prawo do zmiany terminu Usługi lub jej odwołania. W wypadku odwołania Usługi, Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska informuje o tym fakcie Użytkownika. Informacja dotycząca odwołania Usługi przesyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub przekazywana telefonicznie. Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska w porozumieniu z Użytkownikiem ustala kolejny termin Usługi. Nowy termin Usługi wymaga mailowo potwierdzenia przez Użytkownika. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Usługi i nie wyrażenia zgody przez Użytkownika na nowy termin Usługi, Użytkownik zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 

§5 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi.

 2. Reklamacje usług można zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail  najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);

  3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

  4. oczekiwania uczestnika wobec Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska

 4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska informacji o powstałej nieprawidłowości. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przesłana mailowo.

 5. Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §5 pkt. 2) lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§6 Prawo autorskie

Wszystkie Usługi dostępne w Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska są chronione prawem autorskim. Kopiowanie udostępnianych materiałów lub ich nagrywanie oraz przekazywanie ich osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.). Użytkownik może korzystać z zakupionych Usług na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

 

§7 Zmiany regulaminu

Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

 

§8 Wyłączenie odpowiedzialności

Energoterapia Dobro Płynie Anna Radziszewska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

 

§9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.